Bibliográfia

A recenziók és nekrológok címében a szerzők nevét dőlt betű jelzi.

Rövidítések:

AK: Akadémiai Közlöny
ÁJ: Állam és Jog
ÁJIÉ: MTA Állam- és Jogtudományi Intézet Értesítője
B: Békeszerz.
D: Demográfia
DSz: Debreceni Szemle
EÉ: ELTE Értesítő
FOSZ: Felsőoktatási Szemle
GJ: Gazdaság és Jogtudomány
H: Hitel
IK: Irodalomtörténeti Közlemények
JÉ: Jogegyleti Értekezések és más tanulmányok
JÁ: Jogállam
JT: Jogi Tudósító
KJ: Kereskedelmi Jog
KSz: Katholikus Szemle
KüJ: Külkereskedelmi Jog
MJ: Magyar Jog
MJÉ: Magyar Jogászegyleti Értekezések
MJSz: Magyar Jogi Szemle
MKSz: Magyar Katonai Szemle
MT: Magyar Tudomány
P: Právnik
PJ: Polgári Jog
SR: Staat und Recht
ÜL: Ügyvédek Lapja
TMT: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás
V: Vigília


1917

A motívumok tana. Jogtudományi doktori disszertáció. Debrecen, 1917. 283 o. (Debreceni Egyetem történeti gyűjteménye, 2515 jelzet.)


Folyóiratokban megjelent tanulmányok, cikkek, recenziók
1921

Német-Ausztria munkaügyi törvényhozása. KJ, XVIII. 1921. 72-74. o.

A megszállott területeken a trianoni államszerződés életbelépte előtt hozott bírói határozatok. KJ, XVIII. 1921. 173-175. o.

1922

A közgyűlési határozattal feloszlott részvénytársaság továbbfolytatása. KJ, XIX. 1922. 105-107. o.

1923

Elővételi jog és haszonélvezet. KJ, XX. 1923. 70-73. o.

1924

A valorizáció, mint törvényalkotási probléma egyes külföldi államokban. JÁ, XXIII. 1924. 467-481. o.

A késedelmi kamat helyett járó kártérítés. KJ, XXI. 1924. 23-26. o.

1925

A valorizáció, mint törvényalkotási probléma egyes külföldi államokban. A lengyel rendelet. Danzig. JÁ, XXIV. 1925. 45-58. o.

A részvényjog és a külföldi tőke. KJ, XXII. 1925. 7-8. o.

Néhány szó a jelzálogjogról szóló törvényjavaslatról. KJ, XXII. 1925. 81-83. o.

A csendes társaság és a kereskedelmi törvény revíziója. KJ, XXII. 1925. 117-120. o.

A valorizációs javaslat — jogi szempontból. KJ, XXII. 1925. 145-148. o.

1926

Néhány nyugdíj valorizációs vitakérdés. JK, LXI. 1926. 139-141. o.

Az ominózus 4. §. JK, LXI. 1926. 172-174. o.

A nyugdíj valorizációs törvényről. KJ, XXIII. 1926. 113-116. o.

A valorizáció múltja és jelene. MJSz, VII. 1926. 20-58. o.

Dr. Schuszter Rudolf A rt-k honossága c. előadásának ismertetése a Magyar Jogászegylet hiteljogi osztályán. MJSz, VII. 1926. 79-80. o.

1927

A telekadósságról. JÁ, XXVI. 1927. 102-109. o.

A valorizáció és a jelzálogjog. KJ, XXIV. 1927. 181-186. o.

1928

A magánjogi törvénykönyv jelzálogi fejezete és a jelzálogjogról szóló törvény. JÁ, XXVII. 1928. 499-507. o.

A telekkönyvön kívüli jelzálogos hitelező képviselete. KJ, XXV. 1928. 116-118. o.

Értékjog és zálogjog. MJSz, IX. 1928. 85-90. o.

Értékjog és zálogjog. MJSz, IX. 1928. 114-121. o.

Értékjog és zálogjog. MJSz, IX. 1928. 156-169. o.

Dr. Túry Sándor Kornél: A biztosítási szerződés szabályozásának alapvető szempontjai az újabb külföldi törvényalkotásokban. MJSz, IX. 1928. 194-195. o.

Széljegyzetek a Jogászgyűlés magánjogi szakosztályának jegyzőkönyvéhez. PJ, IV. 1928. 121-125. o.

1929

A váltójelzálogjog. KJ, XXVI. 1929. 38-39. o.

1930

A jelzálogtörvény a gyakorlatban. KJ, XXVII. 1930. 5-8. o.

A genfi váltójogi egyezmények előzményei. KJ, XXVII. 1930. 217-220. o.

Dr. Tóth Lajos: Magyar magánjog. Dologi jog. MJSz, XI. 1930. 186-191. o.

1931

A mezőgazdasági haszonbérletekről szóló rendelet törvényessége és hatályossága. JÁ, XXX. 1931. 301-311. o.

A rendelkezés tana és a magánjogi törvénykönyv. JÉ, 1931. 50. o.

A váltó kiállítása és alakja a genfi egységes törvény szerint. KJ, XXVIII. 1931. 4-9. o.

Hatályosak-e a részletügyi rendeletek. KJ, XXVIII. 1931. 76-77. o.

A forgatmány a genfi egységes váltótörvényben. KJ, XXVIII. 1931. 85-89. o.

Ujlaky Miklós: A magyar magánjog módosulásai Csehszlovákiában. MJSz, XII. 1931. 470. o.

1932

Almási Antal: A dologi jog kézikönyve. JÁ, XXXI. 1932. 242-244. o.

Néhány adalék a holtnaknyilvánítás házasságjogi hatályának kérdéséhez. PJ, VIII. 1932. 143-156. o.

1933

Balás P. Elemér: Az uzsoráról szóló 1932. VI. t.-c. magyarázata. JÁ, XXXII. 1933. 34-38. o.

Az objektív felelősség a munkajogi törvénykönyvben. JÁ, XXXII. 1933. 141-150. o.

Fogyatékos ügyletek. JÉ, 1933. 149. o.

Néhány kérdés az egységes váltójog köréből. KJ, XXX. 1933. 1-4. o.

Dr. Tóth Lajos: Magyar magánjog. Öröklési jog. MJSz, XIV. 1933. 25-30. o.

Dr. Sárffy Andor: Magánjogi alapismeretek. MJSz, XIV. 1933. 283-287. o.

Átértékelés gyámpénztárba befizetés után. PJ, IX. 1933. 346-354. o.

A fogalomkutató és az érdekkutató jogtudomány. DSz, VII. 1933. 341-355 o.

1934

Dr. Szladits Károly: A magyar magánjog vázlata. JK, LXIX. 1934. 289-291. o.

Dr. Fülei Szántó Endre: A váltótelepítési jog, különös tekintettel a genfi nemzetközi egyezményre. KJ, XXXI. 1934. 103-106. o.

A részvénytársasági alaptőke minimum. KJ, XXXI. 1934. 153-156. o.

Fürst László: A magánjog szerkezete. MJSz, XV. 1934. 366-369. o.

Szászy Béla. PJ, X. 1934. 174-179. o.

A ranghellyel rendelkezés sorsa Magyarországon. PJ, X. 1934. 512-516. o.

1935

Az igazgatósági tagok részére szóló juttatások. KJ, XXXII. 1935. 149-155. o.

Az eredeti érvénytelenség okából törölt jelzálogjog ranghelyével rendelkezés. PJ, XI. 1935. 489-490. o.

1936

A részvénytársaság tárgya. KJ, XXXIII. 1936. 153-156. o.

Dr. Patakfalvy-Groák László: Élvezetjegy, részvénybevonás, részvénytörlesztés. MJSz, XVII. 1936. 78-81. o.

A telepítési törvényjavaslat magánjogi vonatkozásai. MJSz, XVII. 1936. 149-157. o.

1937

Grosschmid és a kereskedelmi jog (előadás). MJSz, XVIII. 1937. 273-275. o.

Jelzálogjog alapítása a kényszeregyességi kérvény beadása után. PJ, XIII. 1937. 555-567. o.

1938

Grosschmid Béni. KJ, XXXV. 1938. 134-136. o.

Szokolay Leó: Jogi alapismeretek a szociális munkában. MJSz, XIX. 1938. 67-68. o.

Dr. Rudolf Lóránt: A forgatmány. MJSz, XIX. 1938. 113-115. o.

Az építményi jog és az építmény. PJ, XIV. 1938. 346-351. o.

1940

A honvédelemről szóló törvény magánjogi vonatkozásai. MKSz, 1940. 771-782. o.

1943

Gajzágó László: A nemzetközi jog mivoltáról. MJSz, XIV. 1943. 362-368. o.

Notter Antal: Emlékkönyv. MJSz, XXIV. 1943. 310-318. o.

Szerkesztőváltozás. MJSz, XXIV. 1943. 32-33. o.

Fellebbviteli tárgyalás légiveszély idején. Medgyes Ágoston megjegyzéseihez. MJSz, XIV. 1943. 463-464. o.

1946

Dr. Villányi László: A magyar magánjog rövid tankönyve. JK, újf. I. 1946. 97-100. o.

A kisbirtokra vonatkozó törvényes öröklési rend. JK, újf. I. 1946. 292-293. o.

Hozzászólás a Magyar Jogászegylet valorizációs ankétján. JK, újf. I. 1946. 305-307. o.

1947

Az üldözöttség kihasználása. H, 1947. 1-8. o.

A házasságon kívüli gyermek és az erkölcs. JK, újf. II. 1947. 51-53. o.

A biztosítottak érdekeinek megvédése és az életbiztosítás díjtartartalékok kezelése. KSz, VI. 1947. 12. o.

Az ember szabadsága, az államhatalom és az egyház. V, 1947. 395-401. o.

1948

Akarathiányok a megegyezéses házasságfelbontás esetében. JK, újf. III. 1948. 143-146. o.

A megegyezéses házasságfelbontás kérdéséhez. JK, újf. III. 1948. 386-387. o.

Egyneműség, mint beszámítási előfeltétel. JK, újf. III. 1948. 481-483. o.

1949

Felszólalás a Magyar Jogász Szövetség nagygyűlésén (Mindszenty-per). JK, újf. IV. 1949. 80-81. o.

A kötelmi jog átalakulása. JK, újf. IV. 1949. 106-110. o.

A kötelmi jog átalakulása (válasz Eörsi Gy. cikkére). JK, újf. IV. 1949. 207-209. o.

1951

Hozzászólás Szabó Imre „I. V. Sztálin tanítása a nyelvtudományról és a jogi felépítmény kérdése” c. munkájához. AK, 1951. 103-104. o.

A magyar állampolgárok magánjogai a békeszerződésben. B, 1951. 5-56. o.

Uzsora — tévedés — forgalmi jóhiszem. JK, újf. VI. 1951. 246-250. o.

A. V. Venediktov: A Szovjetunió vállalatainak szervezete és jogi helyzete. JK, újf. VI. 1951. 353-355. o.

Vita a jog és a jogtudomány viszonylag állandó elemeinek problémájáról. JK, újf. VI. 1951. 368-367. o.

Sztálin tanításainak hatása a polgári jog alakulására. JK, újf. VI. 1951. 745-750. o.

1952

A felsőoktatási dolgozók megbecsülésének újabb bizonyítéka. FOSz, 1952. 217-225. o.

A szovjet jogtudomány szerepe jogtudományunk fejlődésében. JK, újf VII. 1952. 292-296. o.

1953

A magyar polgári perjog főbb kérdései: tanulmánygyűjtemény. ÁJ, 1953. 56-70. o.

1954

Hozzászólás Mátrai László „Jelentés az MTA Társ. Tört. Tud. osztályának 1953. évi munkájáról” c. beszámolójához. AK, 1954. 92-93. o.

Madarsky zákonnik o právu rodinném. P, 1954. 69-81. o.

1955

Hozzászólás Fogarasi Béla „A tudományok osztályozásának elméleti és gyakorlati kérdései” c. előadásához. AK, 1955. 42-50. o.

Hozzászólás Mátrai László „Jelentés az MTA Társ. Tört. Tud. osztályának 1954/55. évi munkájáról” c. beszámolójához. AK, 1955. 366-368. o.

Hozzászólás Eörsi Gyula „A magyar jog fejlődésének elvi kérdései” c. előadásához. EÉ, 1955. 523-528. o.

A Német Demokratikus Köztársaság egyetemi és felsőoktatási életéről. FOSZ, IV. 1955. 355-362. o.

Hozzászólás Eörsi Gyula „A magyar jog fejlődésének elvi kérdései népi demokráciánk első tíz évében” c. előadásához. JK, X. 1955. 321-344. o.

A polgári jogok alanyai. JK, X. 1955. 387-412. o.

Egy tanulmányút polgári jogi, családjogi és tudományszervezési tanulságai. JK, X. 1955. 569-581. o.

Das Zivilrecht der Deutschen Demokratischen Republik. A Német Demokratikus Köztársaság polgári jogi tankönyvének általános része. JK, X. 1955. 770-783. o.

A cselekvőképtelen házassága. MJ, II. 1955. 18-20. o.

Actuelle Fragen der Liefervertrage. SR, 1955. 588-607. o.

1956

Krémer Miklós dr.: A szállítási szerződések és a népgazdasági tervezés. JK, XI. 1956. 251-253. o.

Öröklésjogi gondolatok — de lege ferenda. MJ, III. 1956. 273-277. o.

1958

Az állam javára marasztalás — visszatérítés helyett. MJ, V. 1958. 75-79. o.

A szerzői jog öröklése és a Ptk. tervezete. MJ, V. 1958. 167-172. o.

György Ernő: A szerződések jogi szabályozásának átalakulása a népi demokráciában. MJ, V. 1958. 283-284. o.

A Ptk. tervezete és a tisztességtelen verseny. MJ, V. 1958. 360-365. o.

1959

Jogi problémák a nemzetközi kereskedelemben (Ism., szerk.: Simon Gyula). MJ, VI. 1959. 378-379. o.

1960

Eörsi Gyula: A tulajdonjog fejlődése: A kapitalizmus tulajdonjoga 1-2. köt. ÁJ, 1960. 60-115. o.

Családi jogi kérdések. ÁJIÉ, 1960. 464-482. o.

1962

A nagyszülő tartás kérdéséhez. MJ, IX. 1962. 459-460. o.

1963

Az előadó művész jogállása. ÁJ, 1963. 3-25. o.

György E., Katona P., Újlaky L.: Külkereskedelmi vonatkozású tervszerződések. ÁJ, 1963. 576-587. o.

Weltner Andor: A szocialista munkajogviszony és az üzemi demokrácia. JK, XVIII. 1963. 414-421. o.

Berényi József: Szerződésen alapuló tartási viszonyok. MJ, X. 1963. 235-237. o.

Kampis György: Telekkönyvi jog. MJ, X. 1963. 516-518. o.

1964

Szalay László kodifikációs külföldi kapcsolatai és a sioni epizód. ÁJ, 1964. 175-207. o.

Meznerics István: Bankügyletek a szocialista gazdálkodásban. ÁJ, 1964. 461-468. o.

Szalay László kodifikációs külföldi kapcsolatai és a sioni epizód. AK, 1964. 17-27. o.

1965

Újlaky László: Döntőbizottsági szervezet és eljárás. ÁJ, 1965. 279-287. o.

Mádl Ferenc: A deliktuális felelősség a társadalom és jog fejlődésének tükrében. ÁJ, 1965. 587-596. o.

1966

Böszörményi-Nagy E., Bernáth Z.: Birtok és birtokvédelem. ÁJ, 1966. 476-479. o.

Az öröklési viszonosság és a devizajog. ÁJ, 1966. 16-39. o.

Felelősség a csekk beváltásáért. KüJ, 1966. 41-42. o.

Csél (avagy a kritikus?) Eötvös József (?) vígjátéka. IK, LXXI. 431–447. o.

1967

Eötvös József és a notaperek. ÁJ, 1967. 332-334. o.

Eötvös József két levele Haynald Lajos érsekhez. V, 1967. 72-77. o.

1968

Csizmadia Andor: A magyar állam és az egyházak jogi kapcsolatainak kialakulása és gyakorlata a Horthy-korszakban. ÁJ, 1968. 153-161. o.

A nem házasságból született gyermek jogállásának újabb fejleményei. ÁJ, 1968. 318-329. o.

A modern biológia és orvostudomány hatása a polgári jogra. ÁJ, 1968. 387-403. o.

Az állami vállalatok forgalmi viszonyainak új alakulásához. ÁJ, 1968. 517-544. o.

Hozzászólás a MTA Gazdaság- és Jogtudományi Osztályának 1968. május 7-ei ülésén. AK, 1968. 150-151. o.

A juttatott ingatlan ági jellege. MJ, XV. 1968. 101-102. o.

A Tanácsköztársaság idején elismert gyermek jogállása. MJ, XV. 1968. 620-621. o.

1969

Meznerics István: Pénzügyi jog a szocialista gazdálkodásban. ÁJ, 1969. 549-554. o.

A szervátültetések jogi kérdései. JT, 1969. o.

A születés szabályozás útvesztői. JT, 1969. 33-36. o.

A születés szabályozás útvesztői. JT, 1969. 53-56. o.

Birtok és külkereskedelem. KüJ, 1969. 41-42. o.

Hozzászólás Gömöri Pál „A szervátültetés orvosi, lélektani és jogi problémái”. MT, 1969. 449-454. o.

1970

A születésszabályozás egyes változatainak jogi vonatkozásai. D, 1970. 355-385. o.

Hozzászólás a MTA Gazdasági és Jogtudományok Osztályának kibővített ülésén. GJ, 1970. 1-52. o.

A családjog szociológiai vonatkozásai a szocialista rendben. Jénai konferencia, 1969. GJ, 1970. 75-90. o.

1971

A szocialista államok családjogászainak harmadik konferenciája, Jéna 1969. ÁJ, 1971. 368-375. o.

Hozzászólás Szabó Imre: A jogtudományi kutatás új útjairól c. tanulmányához. ÁJ, 1971. 597-626. o.

A családtervezés joga és korlátai. MT, 1971. 285-300. o.

Rudolf Lóránt: Adásvétel az új gazdasági mechanizmusban. MT, 1971. 481-483. o.

Goracsy Gabriella: A munkaviszony megszűnése. MT, 1971. 667-670. o.

Tudományos dokumentáció és szerzői jog. TMT, 1971. 583-605. o.

1972

Kampis György, Varga József: Kisajátítás. ÁJ, 1972. 537-541. o.

1973

Csiky Ottó: A gyermek családi jogállása. ÁJ, 1973. 505-510. o.

Bónis György: A jogtudó értelmiség a Mohács elötti Magyarországon. ÁJ, 1973. 651-658. o.

Szilbereky Jenő: Társadalmi fejlődés és a polgári eljárásjog. ÁJ, 1973. 698-704. o.

A családpolitika jogalkotási eszközei. GJ, 1973. 305-357. o.

1974

Bernárd Aurél, Timár István: A szerzői jog kézikönyve. ÁJ, 1974. 710-725. o.

I. Meznerics: Law of banking east-west trade. JK, XXIX. 1974. 522-528. o.

Paul Bödy: Joseph Eötvös and the modernisation of Hungary. 1840-1870. JK, XXIX. 1974. 590-594. o.

1975

Polgári eljárásjogi füzetek. (Ism.). ÁJ, 1975. 199-211. o.

Társadalmi-gazdasági fejlődésünk és az öröklési jog. GJ, 1975. 343-403. o.

Harmathy Attila: Felelősség a közreműködőért. JK, XXX. 1975. 288-292. o.

1976

Mádl Ferenc: Az EGK joga... ÁJ, 1976. 149-158. o.

Szászy István (1899-1976). GJ, 1976. 327-329. o.

A szervátültetésről szóló törvény Venezuelában. MJ, XXIII. 1976. 625-627. o.

Eörsi Gyula: Összehasonlító polgári jog. MT, 1976. 390-393. o.

é. n.

A rendelkezés tana és a munkajogi törvénykönyv. MJÉ, újf. 22. 121. o.

Nekrológ Szladits Károly emlékére. MT, újf. I. 271-274.


Könyvek és könyvekben megjelent tanulmányok

1926

A magánalkalmazottak nyugdíjának átértékeléséről szóló 1926:XVI. t. c. magyarázata. Bp. 1926., 172+32 o.

A valorizáció múltja és jelene. Bp. 1926., 41 o.

1928

Értékjog és zálogjog. Bp. 1928., 28 o.

A zálogjogok és a telkiteher néhány fő kérdése. Bp. 1928., 196 o.

Az egyes magánjogi pénztartozások átértékeléséről szóló törvény. Bp. 1928., XVI+200 o.

Magyar magánjog mai érvényben. II. Dologi jog. Bp. 1928., XVI+874 o.

Az egyes magánjogi pénztartozások átértékeléséről szóló törvény. Bp 1928., XIII+200 o.

1929

A jelzálogjog jogszabályainak magyarázata. Bp. 1929., XII+438 o.

1931

A látszat a jogban. Debrecen 1931., 16 o.

1932

A korlátolt dologi jogokra vonatkozó telekkönyvi szolgáltatás. Bp. 1932., 91 o.

1933

Az érdekkutató jogtudomány a magánjogban. Bp. 1933., 31 o.

Az érdekkutató jogtudomány a magánjogban. Debrecen 1933., 31 o.

A magyar kereskedelmi jog jogszabályai. Grill-féle kiskönyvtár 1. Bp. 1933., 503 o.

1935

A lengyel kötelmi jogi törvénykönyv általános rendelkezései. Kecskemét 1935., 30 o.

1937

A „negatív” részvényjogi reform. Bp. 1937., 37 o.

Grosschmid és a kereskedelmi jog. A Magyar Jogászegylet G. előadássorának negyedik előadása. Bp. 1937., 43 o.

Újabb agrárjogi intézkedések. Bp-Kecskemét 1937., 21

A kereskedelmi törvény és joggyakorlata. Szende Péter Pál anyagának felhasználásával. Bp. 1937., XV+894 o.

1938

A mellék kötelezettek jogállása egymás irányában. In: Szladits Emlékkönyv. Bp. 1938., 20 o.

Ipari tulajdon. Tisztességtelen verseny. Kényszeregyezség. Iparjog. (Kuncz Ödön, Nizsalovszky Endre, Schwartz T.) Bp. 1938., 1114 o.

Kereskedelmi jogi szabályok. Határozatok, törvények és rendeletek a kereskedelmi törvényen kívül. (Nizsalovszky Endre, Szende Péter Pál) Bp. 1938., 906 o.

1939

Perképesség — jogképesség. Győr 1939., 31 o.

1940

Apponyi társadalompolitikája. Serlegbeszéd. Bp. 1940., 45 o.

A magánjogi törvénykönyv külföldi visszhangja. Bp. 1940., 26 o.

1942

Az alanyi magánjog és a perjog. Bp. 1942., 52 o.

Bíráló véleménye Richter Béla magántanári képesítése ügyében. Bp. 1942.

Magánjogi kodifikáció. Illés József jubileuma alkalmából. Bp. 1942., 29 o.

1944

Az átengedésre kötelezés. In: Mai magyar földművelésügyi igazgatás. Bp. 1944.

Magyar kötelmi jog. Nizsalovszky E. 1943-44 I. félévi magánjogi előadásai után jegyzete Szelecsényi T. Bp. 1944., 231 o.

A római jog szelleme. Partheon Tanulmányok. Bp. 1944. (Csak hírlapi reklámból ismert)

1946

Glücksthal Andor: Hozzászólások a jogi újjáépítéshez. (előszó) Bp. 1946.

1947

Kötelmi Jog. 2. könyv. Bp. 1947., 132 o.

Bírálati jelentése dr. Barton (Blau) György ügyvéd magántanári képesítése témában, a Pázmány Péter Tudomány Egyetem Jog- és Államtudományi Karához. Bp. 1947., 9 o.

1948

A szövetkezet szervei: az új szövetkezeti törvény c. ankét keretében. Bp. 1948., 1-2. 62-75 o.

Bírálati jelentése dr. Takács József ügyvéd magántanári képesítése témában, a Pázmány Péter Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Karához. Bp. 1948., 71 o.

1949

Kötelmi jog. I. általános tanok. (egyetemi előadások) Bp. 1949., 391 o.

Kötelmi Jog. Nizsalovszky Endre 1948-49 tanévi előadásai. 1. Ált. tanok. Bp. 1949., 391 o.

Magyar családi jog. Bp. 1949., 356 o.

1950

Magyar polgári jog. I. általános rész. (egyetemi jegyzet) Bp. 1950., 286 o.

Bírálói jelentése Pázmány Péter Tudományegyetem Jog- és Közigazgatástudományi Karához magántanári képesítésért folyamodó ifj. Nagy Dezső Bp-i ügyvéd tudományos dolgozatáról. Bp. 1950., 9 o.

1951

Magyar polgári jog. II. dologi jog. (egyetemi jegyzet) Bp. 1951., 90 o.

A Legfelsőbb Bíróság Elvi Tanácsának határozatai (szerk.) 1. kötet Bp. 1951., XXXVI+208 o.

1952

Magyar polgári jog. IV. Kötelmi jog. (egyetemi jegyzet, Eörsi Gy., Kauser L., Nizsalovszky E., Pólay E., Világhy M.) Bp. 1952., 110 o.

A Legfelsőbb Bíróság Elvi Tanácsának határozatai (szerk.) 1. kötet Bp. 1952., LVI+294 o.

1953

Kiegészítések és módosítások a „Magyar Polgári Jog I. ált. részéhez”. (kézirat) Bp. 1953., 17 o.

Családi jog. Bp. 1953., 70 o.

A Legfelsőbb Bíróság Elvi Tanácsának határozatai (szerk.) II. kötet Bp. 1953., 168 o.

1954

Családi jog. (egyetemi jegyzet) Bp. 1954., 107 o.

Polgári jog. Kötelmi jog. Különös rész. (egyetemi jegyzet /Nizsalovszky E., Kauser L.) Bp. 1954.

1955

Polgári jog. III. A szellemi alkotások joga, szerzői, újítói, szabadalmi jog. (egyetemi jegyzet) Bp. 1955., 66 o.

1957

Polgári jog és családi jog. 1-7. köt. (Eörsi Gy., Kauser L., Nizsalovszky E., Pólay E., Világhy M.) Bp. 1957.

1958

Szellemi alkotások joga. (egyetemi jegyzet). Bp. 1958.

1959

Polgári jog és családi jog. 1-7. köt. (Eörsi Gy., Kauser L., Nizsalovszky E., Pólay E., Világhy M.) Bp. 1959.

1960

Polgári jog és családi jog. 6. köt. Családi jog (Eörsi Gy., Nizsalovszky E., Világhy M.) Bp. 1960.

1963

A család jogi rendjének alapjai. Bp. 1963., 487 o.

1964

Pólay Elemér: Differenziermag der Gesellschalftsnorem in. (német nyelvű szerkesztés) Bp. 1964. 401 o.

Szalay László kodifikációs külföldi kapcsolatai és a sioni epizód. Megemlékezés halálának centenáriumán. Bp. 1964., 175-208 o.

György E., Katona P., Újlaki L.: Külkereskedelmi vonatkozású tervszerződések. (recenzió) Bp. 1964., 152-184 o.

Grill-féle új törvénytár. XXII-XXVII. köt. (szerk.) Bp. 1964.

Grill-féle új döntvénytár. XVII-XIX. köt. 1916-1926, XXI-XXXV. köt. 1927-1942. (szerk.) Bp. 1964.

1967

Eötvös József levelei Szalay Lászlóhoz (közzéteszi, bevezető jegyzettel ellátja Nizsalovszky E.) Bp. 1967.

Eötvös József levelei Szalay Lászlóhoz. Irodalomtörténeti füzetek 55. sz. Bp. 1967., 259 o.

1968

Order of the family. Legal analisys of basic concepts. Bp. 1968.

1969

Házassági vagyonjogi kérdések. Az újabb kori jog néhány tanulságai. Bp. 1969., 34 o.

Házassági vagyonjogi kérdések. Bp. 1969., 34 o.

A szervátültetés jogi problémái. In: A szervátültetések jogi problémái. Bp. 1969., 441-454 o.

1970

A szerv- és szövetátültetések joga. Bp. 1970., 421 o.

L`incidence de la biologie et de la médecine moderne sur le droit civil. In: Droit hongrois — droit comparé. 1970., 107-128 o.

Bewerbungen zur stabilitat der Ehe und zum Rechtszweig Familienrecht in der Volksrepublik Ungarn In: Vissens. Zeitschrift der Univ. Jena 1970., 1039-1040, 1043-1048 o.

1972

Korreferátum Világhy Miklós: Teoretische Grundlagen der reichtlichen Regelung der internationalen Wirtshaftsbeziehungen c. tanulmányvázlat. In: Int. Konf. der Wirtschaftsbez. 1972.

L' incidence de la biologie et de la médicine moderne sur le droit civil. Bp. 1972., 107-128 o.

1973

Eötvös József és — a „jövő zenéje”. In: Ábránd és valóság. Bp. 1973., 179-212 o.

1974

A legal approach to organ transplantation and some other extraordinary medical actions. Bp. 1974., 211 o.

La situation juridique des enfantsnés hors mariage (In.: Nizsalovszky E., Pap T.: Comparison of Law.) 1974., 73-96 o.

La situation juridigue des enfants nés hors mariage. (Papp Tiborral) Bp. 1974., 73-96 o.

Frank Ignác, a jogtörténeti iskola és a szabadságharc. In: Jogt. Tanulmányok 3. köt. 1974., 193-212 o.

1976

Deák Ferenc és a magyar polgári magánjog kialakulása. In: Zalai gyűjtemény. 5. 1976., 19-84 o.

1984 (posztumusz)

Tanulmányok a jogról. (szerk.: Mádl Ferenc-Peschka Vilmos) Bp. 1984., 307 o.

1993

A fogalomkutató és az érdekkutató jogtudomány. In: Debreceni Szemle, Debrecen 1993., 444-476 o.

é. n.

Kereszténység és demokrácia. (Szerk.) Bp., Szent István Társulat, 144 o.

A házasság érvénytelensége az 1952. évi IV. tv. szerint. In: Családjogi kérdések.

Kiegészítések és módosítások a „Magyar Polgári Jog I. ált. részéhez” Bp. 20 o.

Ítélet és igazság. In: Kun-emlékkönyv. 364-388 o.

Földvári József: Az egység és a halmazat határesetei a büntetőjogban. (recenzió) Bp.